Close
Logo
Top Image
Next Last

Områdeplan kan vedtas i 2022

Lier kommune har revidert fremdriftsplanen for planarbeidet. 
Lier kommune har flere store reguleringsplaner på gang. En av disse er arbeidet med områderegulering av Fjordbyen Lier og Drammen. I en orientering til formannskapet 22. april ble det lagt fram en revidert oversikt som også viser planlagt fremdrift for den politiske behandlingen av områdeplanen for Fjordbyen Lier og Drammen.

Fjordbyen planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Eidos Eiendomsutvikling utarbeider forslag til områderegulering på oppdrag fra Lier kommune. Kommunen er største eier i Eidos og planmyndighet.

Fjordbyen planlegges som en nærhetsby. Visjonen er nullutslipp. Her blir gående og syklende viktigere enn bilister. Kanaler og en lang fjordpark på 2,5 kilometer inngår i planarbeidet.

På Gilhus etableres nytt land i Gilhusbukta. Utenfor etableres nye øyer. Det legges til rette for at disse kan knyttes sammen med en flytende øypark. Det kan gi en grønn øypark i Gilhus.

Lierstranda er i dag dominert av lager, logistikk og industri. Slik har det vært i flere tiår. Forvandlingen til fjordby er kompleks. Også ny kommunedelplan for samferdsel og kollektivknutepunkt inngår i arbeidet for å utvikle området.

I meldingen til formannskapet i Lier om fremdrift for områdeplan for Fjordbyen heter det at kommunedelplan for samferdsel og kollektivknutepunkt skal vedtas først. I tillegg ønsker Lier kommune å planlegge for en mulig etappevis utbygging som kan gjennomføres uavhengig av hvordan arbeidet med E134 utvikler seg.

Overordnet fremdrift for områdeplanen ser nå slik ut:
  • Mars 2022: 1. gangsbehandling
  • Oktober 2022: Sluttbehandling
  • Desember 2022: Endelig vedtak