Close
Logo

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Innledning
Eidos Eiendomsutvikling AS (Eidos) er et eiendomsselskap eid av Lier kommune, Fabritius Gruppen AS og BaneNor Eiendom. Eidos erverver, eier, utvikler, leier ut, bortfester og selger egne eiendommer. Eidos-konsernet består av 11 heleide datterselskaper og 3 deleide selskaper. Hovedvirksomheten befinner seg på Lierstranda i Lier kommune. Som største grunneier i Fjordbyen Lier og Drammen, har Eidos levert forslag til områdeplan for en bærekraftig byutvikling i stor skala. Eiendommene består i dag av lager, logistikk, kontor, innkvartering, bilopplag og parkering. 

Vi arbeider for å respektere og ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet, hos våre forretningspartnere og i våre leverandørkjeder. 


Aktsomhetsvurdering 
Med basis i Åpenhetsloven har Eidos valgt en risikobasert tilnærming i arbeidet med aktsomhetsvurderingene for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre forretningspartnere og i våre leverandørkjeder. 

Aktsomhetsvurderingen har vurdert alvorlighetsgrad og sannsynlighet for brudd på menneskerettighetene eller anstendige arbeidsforhold for de ulike bransjer eller selskaper som er relevante. Vi har prioritert å undersøke leverandørgrupper med størst risiko for brudd på menneskerettigheter og hvor vi som selskap har størst påvirkningsmulighet. 

Eidos kartlegger om selskapets aktivitet medfører slike konsekvenser. Med utgangspunkt i leverandørlisten fra 2023, har vi inneværende år hatt spesielt fokus på drift- og prosjektsiden hvor vi mener risikoen for brudd kan være størst. Vurderingene er ført i en risikomatrise og følgende områder er prioritert:
 

• AML (Arbeidsmiljøloven):

- Lønn

- Overtidsbruk

- Fagorganisering
 

• HMS:

- Manglende opplæring

- Farlige arbeidsoperasjoner

- Farlige stoffer
 

• Diskriminering:

- Kjønn

- Nasjonalitet

- Legning
 

• Økonomisk kriminalitet:

- Svart arbeid

- Hvitvasking
 

• Manglende kontroll på underleverandører
Disse er vurdert til å være mulige med moderate konsekvenser, og krever ingen ekstra tiltak.Forebyggende tiltak 
Selskapet har iverksatt og planlegger å iverksette ytterligere tiltak for å forebygge risiko for brudd på menneskerettighetene og anstendig arbeidsforhold: 

Drammen, 24. juni 2024 
Dokumentet er digitalt signert juni 2024
 

Eva Hagen, Styreleder                            
Erik Stensli, Styremedlem

Lisbeth Dyrberg, Styremedlem                            
Morten Austestad, Styremedlem

Bernt Nordby Skøien, Styremedlem                        
Anders Edbo, Administrerende direktør