Close
Logo
Top Image
Next Last

Områdeplanen til politikerne

Områdeplanen for Fjordbyen er sendt til politisk behandling. Den skal 1. gangsbehandles i formannskapet i Lier 16. mars.
Eidos utarbeidet forslaget til områdereguleringsplan på oppdrag fra Lier kommune. Oppdraget ble gitt 18. oktober 2018. Et komplett planforslag inkludert nødvendige konsekvensutredninger, plankart og alt annet som følger med, ble levert til Lier kommune 11. november 2022.

Nå har Fjordbykontoret og Lier kommune gjort saken klar for politisk behandling. Dokumentene ble lagt ut på Lier kommunes hjemmeside denne uken.

– Kommunedirektøren vil gi honnør til Eidos for det grundige arbeidet som er utført og som er i samsvar med bestillingen fra kommunen, skriver kommunedirektør Sikke Næsheim i saksfremlegget for 1. gangsbehandlingen.

Endringene som er innarbeidet i forslaget etter at det ble levert fra Eidos, handler om effekten av kommunedelplanen for samferdsel og infrastruktur. Den har Lier kommune ferdigstilt etter 11. november. Kommunedirektøren kommenterer endringene slik:
  • Fulgt opp forslaget fra KDP om tak på trafikk og parkeringsdekning som reduseres over tid.
  • Fulgt opp rekkefølgekravet i KDP om krav til trafikkanalyser og tiltak for å sikre kapasitetssterke og trafikksikre gang- og sykkelløsninger og gode kollektivløsninger til viktige målepunkt i Lier og Drammen.

Kommunedirektøren foreslår:
  • Planen legges ut til offentlig ettersyn.
  • En avsatt tomt til skole (på Gilhus) kan bli regulert til sentrumsformål om kommunen ikke blir enig med grunneier og utbyggingen ikke prioriteres i kommunale budsjetter.
  • Kommunedirektøren vil senere fremme egen sak om midlertidig bruk av området inntil utbygging finner sted. Det vil sikre eksisterende virksomheter forutsigbarhet og gi grunnlag for attraktive aktiviteter og styrker allmennhetens tilgang til området mot transformasjonen til en urban nærhetsby.