Close
Logo
Top Image
Next Last

Områderegulering av Fjordbyen


Stor interesse for områderegulering av Fjordbyen/Lierstranda.
Vi antok at denne jobben ville fange interesse i markedet, og disse forventningene ble innfridd sier Geir Hagehaugen, prosjektutvikler i Eidos Eiendomsutvikling AS og prosjektleder for reguleringsarbeidet. Men, så er det også Norges største byutviklingsprosjekt. Det er mottatt tilbud fra 8 sterke team i konkurransen om kjøp av arkitekt og rådgivertjenester for områdereguleringen. Tilbyderne er meget kompetente, og har både nasjonal og internasjonal erfaring. Ambisjonen er kick-off og oppstart med vinnerteamet tidlig på nyåret. Områdereguleringen inklusive konsekvensutredninger og detaljregulering på deler av arealene, planlegges gjennomført innen 2 år. Det er mange som gleder seg over at vi nå endelig kan starte transformasjonen fra et rendyrket logistikk-, lager- og industriområde til visjonen om en «Fjordby der folk, fjord og fremtid møtes» tilføyer Torgeir Finnerud, daglig leder i Eidos.

Bakgrunn
Lier og Drammen kommuner inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å utvikle industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya, et område på ca 1200 dekar til en fjordby med bolig, næring og offentlig bebyggelse. Eidos Eiendomsutvikling AS har fått i oppgave å gjennomføre det praktiske arbeidet med områderegulering av Lierstranda. En god del av dagens virksomheter vil kunne opprettholde sin drift i mange år til. Men flere av bedriftene, som i dag sysselsetter ca 1 500 personer, vil på sikt måtte relokaliseres da de ikke lenger samsvarer med Lier kommunes arealplaner og ambisjoner om fremtidig vekst og utvikling. Ferdig utbygd skal Fjordbyen ha plass til 20 000 arbeidsplasser og 20 000 beboere. Eidos Eiendomsutvikling AS er den største grunneieren på Lierstranda og leder arbeidet med utviklingen av Fjordbyen.

Aktører og organisering
Det er avtalt med Lier kommune at Eidos gjennomfører områdereguleringen. Eidos ivaretar samtidig forvaltning av egne eiendommer. Lier kommune ivaretar sin rolle som planmyndighet og skal parallelt lede arbeidet med Kommunedelplan Samferdselsinfrastruktur. Drammen kommune vil gjennom avtale om plansamarbeid fra 2010 og strategisk Plattform fra 2015 være en sentral premissgiver og bidragsyter. Eidos vil legge til rette for et godt samarbeid med alle grunneierne, med ambisjon om at utviklingen ivaretar både samfunnets interesser og de berørte i størst mulig grad.
Nytt sykehus på Brakerøya (Vestre Viken Helseforetak) og Drammen Helsepark (eiet 50% av Eidos og 50% Bane NOR Eiendom) er starten for Fjordbyen. Sykehuset og Helseparken er viktige premissgivere for videre utvikling. Utbyggingen av sykehuset og helseparken, til sammen ca 200 000 m2, gir samtidig tydelige føringer for internveier og fremdrift.

De 8 konkurrerende teamene er:
Ghilardi+Hellsten, SLA, Civitas, Brekke Strand, Dr. Tech. Olav Olsen, VISTA analyse, Rambøll, Envidan, Golder
COWI, Dyrvik arkitekter og White Architects
Rambøll, DRMA, COBE, Dreisetl og Woll
Asplan Viak
Ratio arkitekter, Dr. Tech. Olav Olsen, Golder, Erichsen & Horgen, ECT, Rambøll, Grindaker
Sweco Norge, HRTB arkitekter, Rodeo arkitekter, Sweco architects, Aarstiderne arkitekter
ÅF, tegn_3, VILL urbanisme, Dronninga landskap, Adept, Insam, Golder
WSP, LINK arkitektur, Multicionsult

Utbygging
Realisering av Fjordbyen og Lierstranda vil pågå i flere tiår. Utvikling av Fjordbyen er en krevende byutviklingsprosess, med mange tunge avhengigheter, som nytt trafikknutepunkt, teknisk infrastruktur og internveier.
Utfylling av Gilhusbukta, helt i øst, er igangsatt. Som forberedelse har Eidos og Gilhusbukta Eiendom AS tatt opp 30.000 liter med forurenset grunn og deretter tildekket sjøbunnen med 80 000 tonn finmasser. Deretter har vi investert i 60 000 løpemeter med vertikaldrenering fra sjøgående rigg, et tiltak som sammen med kontrollert oppfylling vil fremskynde oppstart bygging med nesten 60 år(!) En stor jobb pågår nå med etablering av 160 daa nytt land ved at 3,5 millioner tonn steinmasser fraktes til Gilhusbukta fra utvidelsen av NOAH på Langøya. Det er mest nærliggende å starte med boligbygging her, sier Hagehaugen som ser frem til å komme i gang med reguleringsarbeidet. Tidligere studier viser muligheter for etablering av over 2 400 boenheter bare i denne delen av området. Det ligger veldig godt til rette for et maritimt preg på utbyggingen i Gilhusbukta, noe helt unikt i Norge eller i Europa for den saks skyld, ifølge Finnerud. En kombinasjon av kanalby og flytende boliger er et spennende scenarie, selvfølgelig med ivaretakelse av offentlig tilgjengelighet, avslutter Hagehaugen.
Lierstranda (fra Gilhusbukta mot Brakerøya)
Miljøopprydding og vertikaldrenering før etablering av nytt land i Gilhusbukta
60 000 løpemeter vertikaldrenering i Gilhusbukta
Tømmerterminalen på Lierstranda må relokaliseres