Eidos Årsrapport 2021

ÅRSRAPPORT 2021

2 ÅRSRAPPORT 2021

3 ÅRSRAPPORT 2021 Vi utvikler fjordbyen side 04 Bystrukturen side 06 Eierforhold, styret og ansatte side 08 Fjordbyen er i gang side 12 Her bygger vi helsepark side 14 Nytt land og ren natur side 16 Grønne arbeidsplasser med tømmer side 18 På lag med natur og fremtid side 20 Økonomi og regnskap side 22 Revisors beretning side 28 Ny fjordby side 30 INNHOLD

4 ÅRSRAPPORT 2021 VI UTVIKLER FJORDBYEN Eidos utarbeider planen for områderegulering på oppdrag for Lier kommune. Planforslaget skal leveres i 2022. Lierstranda har i disse årene gjennomgått en utrolig utvikling – og utvidelse. Nå sist i Gilhusbukta. Der er det gjennomført omfattende miljøopprydding i sjø og på land og etablert 200 mål nytt land. Neste trinn er å utvikle et sjønært og godt bomiljø i Gilhusbukta med øyer og kanaler. I tillegg er selskapets virksomhet knyttet til utvikling, administrasjon og drift av datterselskaper, og utleie av tomteareal og bygninger på Lierstranda. Lierstranda, innerst i Drammensfjorden, skal utvikles til en ny by for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser. Stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn, urban og fremtidsrettet. Fjordbyen Lier og Drammen får en strandlinje på 2,5 kilometer. Den skal gjøres tilgjengelig for alle. Fjordbyområdet, inkludert helsebydelen på Brakerøya, er på 1,3 millioner kvadratmeter. Eidos er grunneier av 528.000 kvadratmeter. Forvandlingen fra «brownfield» til bærekraftig og urban by er planlagt gjennomført over noen tiår. Den nye byen skal ha gode kvaliteter. I Fjordbyen skal det være godt å bo, leve og jobbe. Det skal blant annet oppnås med høye krav til materialvalg, lysforhold, tilgjengelighet og universell utforming, og bygge opp under Lier kommunes visjon om nullutslipp. Bedriftene på Lierstranda skaper store verdier. Mange er leietakere hos Eidos. Flere kan drive videre på området i mange år, også etter at det er ferdig regulert og den nye byen begynner å ta form. Eidos har en nær og god dialog med andre grunneiere på Lierstranda, og med leietakere som gir arbeid til rundt 1200 ansatte og bidrar til forutsigbarhet. Det skal være hyggelig og trygt å oppholde seg i Fjordbyen som utvikles med bærekraft i flere dimensjoner, også sosialt. Da trengs gode møteplasser og byrom med høy kvalitet, skoler, barnehager og grønne områder. Og sjøfronten skal åpnes for alle. I 50 år har Eidos Eiendomsutvikling utviklet Lierstranda. Selskapet har lagt til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Eidos er største aktør i området og skal ha en ledende rolle i forvandlingen til en ny by.

5 ÅRSRAPPORT 2021 En fjordby der folk, fjord og fremtid møtes.

6 ÅRSRAPPORT 2021 Helsebydel Sykehus,helse, næring Status: Regulert 2019, bygging igangsatt Besøksadresse: Kirkegata 4, N-0153 Oslo Postadresse: Postboks 383, N-0102 Oslo +47 21 52 22 00 w w w . l i n k a r k i t e k t u r . co m Målestokk 1:7000(A3) / Dato 05.05.22 / Tegnet SNU Leie kon Boligbygg O entlig bygg Næringsbygg Landareal Vannareal 250 daa Sykehus, helsepark, Tomtegata 64 Landareal: 10 daa Nøstestranda 4 Leietaker: Ahlsell Norge AS Landareal: 34 daa Odden Leietakere: Fjordbyen Innkvartering AS, Drammen Helsepark AS Landareal: 61 daa Terminalen Leietakere: Posten Norge AS, Axess Logistics AS, Lier båtforening Landare Tømm Leietaker Axess Lo Energyst Postnord Sentral lekeplass og aktivitetsareal Torg og samlingsplasser Rekreasjonsareal Fritidsareal Sammenhengende grønn korridor Bypark Gruntvannsområde Overvannshåndtering Kvartaler Bykonsept

7 ÅRSRAPPORT 2021 Kan starte samtidig i øst og vest Bykonseptets kvartalsinndeling Inndeling av detaljreguleringsplaner Tenkt neste byggetrinn i vest Tenkt neste byggetrinn i øst etakere på området per mai 2022 med ntraker av ulik varighet frem til 2030. Landareal: 1,3 daa Enebolig Privat leietaker Landareal: 155 daa Gilhusbukta Leietakere: Oslo VAV, Axess Logistics AS, Bane Nor Eiendom AS Landareal:127 daa Tømmerterminalen Leietakere: Statkraft Tofte AS, Axess Logistics AS eal: 79 daa mersvingen re: ogistics AS, Rental Solutions AS, d AS

8 ÅRSRAPPORT 2021 Eva Hagen Styreleder Asgeir Solheim Nestleder Johan Mølbach-Thellefsen Styremedlem Morten Austestad Styremedlem Lisbeth Dyrberg Styremedlem Eierforhold og styret Eidos Eiendomsutvikling har sin historie fra 22. juni 1971, hele tiden med Lier kommune som største eier. I dag er dette eiersituasjonen i selskapet: Lier kommune – 55 prosent Bane NOR Eiendom – 22,5 prosent Fabritius Gruppen – 22,5 prosent EIERFORHOLD, STYRET OG ANSATTE

9 ÅRSRAPPORT 2021 Anders Edbo, Daglig leder Frank Øverås, Finansdirektør (CFO) Marianne B.W. Holst, Administrasjonsleder Torgeir Finnerud, Forvaltningsdirektør Geir Hagehaugen Prosjektdirektør Lederskifte i 2022 Anders Edbo tok over som administrerende direktør i Eidos Eiendomsutvikling i januar 2022. Samtidig gikk Torgeir Finnerud som ledet selskapet fra høsten 2014 over i en ny rolle som forvaltningsdirektør og daglig leder i selskapet Gilhusbukta Sjøgrunn. Det er selskapet som står bak miljørestaureringen i Gilhusbukta og nå etablerer 200 mål nytt land.

10 ÅRSRAPPORT 2021

11 ÅRSRAPPORT 2021

12 ÅRSRAPPORT 2021 Eidos utvikler planen for områderegulering med bistand fra rådgivergruppen WSP/LINK arkitektur/Multiconsult. Oppdragsgiver er Lier kommune. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger. Områdereguleringen skal til politisk behandling i 2023, men forvandlingen fra «brownfield» til en urban, grønn og bærekraftig fjordby er allerede synlig. Den nye helsebydelen på Brakerøya med nytt sykehus i Drammen ble detaljregulert i 2019. I oktober samme år ble byggestart for sykehuset offisielt markert. De første byggene reiste seg over bakkenivå i 2021. Mye av sykehusets bygningsmasse på 122.000 kvadratmeter kommer under tak i 2022. Sykehuset får integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. Også stråleterapi skal etableres på sykehuset som er lokalsykehus med områdefunksjoner for hele Vestre Viken. FJORDBYEN ER I GANG Forvandlingen til en moderne og urban fjordby er godt i gang. I vest bygges nytt sykehus. I øst er det etablert 200 mål nytt land. 1200 dekar «brownfield» skal transformeres til et godt bo- og arbeidsmiljø. Forvandlingen er i gang.

13 ÅRSRAPPORT 2021 På nyåret i 2022 startet arbeidene på tomta til Drammen Helsepark. Mellom sykehuset og Brakerøya stasjon bygger helseparken nå parkeringskjeller under 76.000 kvadrat- meter avsatt til helse, undervisning og næring. Sykehuset og helseparken skaper en ny helsebydel. Dit kommer over en halv million besøkende hvert år fra 2025, da sykehuset har offisiell åpning. Samme år skal første byggetrinn i helseparken stå klart. Forvandlingen er også godt synlig i øst. I Gilhusbukta er det etablert 200 mål nytt land. Der skal det etableres kanaler og øyer. I løpet av sommeren 2022 blir det utfylte området forbelastet med 1,7 millioner tonn steinmasser som skal bidra til at grunnen setter seg, slik at setningsskader unngås når byggestart kan starte opp rundt 2025. Landskapet i Gilhusbukta vil over tid utformes med tre nye øyer som henger sammen med gangbroer og en kanalstruktur. Det skal gi tilgang til vann også for kvartaler inne i fjordbyen, ikke bare for dem som bosetter seg lengst ut mot Drammensfjorden. Forvandlingen er også synlig i næringsstrukturen. På Lierstranda er det stor verdiskapning. Mange profilerte bedrifter har drevet godt på Lierstranda i flere tiår. Mange kan bli på området lenge, men ikke alle vil passe inn i en urban by hvor myke trafikanter er viktigere enn biler. Profilerte bedrifter som entreprenør Ivar Tanum har nå flyttet ut, mens andre virksomheter kan fortsette her i flere år. Miksen av bedrifter og næringer vil være under endring i årene som kommer.

14 ÅRSRAPPORT 2021 Brakerøya blir ny helsebydel i Drammen og i Fjordbyen. Byggingen av 200.000 kvadratmeter satt av for helse og omsorg med pasienten i sentrum, er i gang. Helseparken skal bli en mingleplass for alle som setter pasienten i sentrum. Inn i helseparken kommer utdanning, legevakt, helsehus, pasienthotell og en rekke bedrifter med helse som kjernevirksomhet. Eidos Eiendomsutvikling og Bane NOR Eiendom står bak helseparken. Historien startet i 2015. Det året tok Eidos et initiativ som senere blir visjonen om å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge. Selskapet ville utforske mulighetene et nytt sykehus i Drammen gir. 19. oktober 2015 er en merkedag i helseparkens historie. Den dagen inviterer Eidos til en lukket visjonskonferanse i kantina på ABB Kraft på Brakerøya, der sykehuset nå er under bygging. Lokale ordførere, rådmenn, næringslivsfolk og representanter for universitet og høyskolemiljøer tror på mulighetene. Dermed starter et langvarig og nært arbeid med Helse Sør-Øst RHF og Bane NOR Eiendom som var interessert i å kontraktsfeste bygging av parkeringshus på sin del av eiendommen på Brakerøya. Resultatet av samarbeidet ser vi i dag. Bane NOR Eiendom og Eidos Eiendomsutvikling står sammen bak Drammen Helsepark. Den er regulert sammen med sykehuset og kan knyttes til sykehuset med en gangbro. På motsatt side ligger Brakerøya stasjon. HER BYGGER VI HELSEPARK Drammen Helsepark får 76.000 kvadratmeter næring. Under bygges parkeringskjeller. Arbeidene er i gang. Helseparken bygges ut i flere trinn. Første byggetrinn skal åpnes i 2025. Samme år åpner det nye sykehuset på naboeiendommen.

15 ÅRSRAPPORT 2021 Drammen Helsepark vil bestå av flere bygg i en rekke på 440 meters lengde, og er en av de største nærings- prosjektene i Drammen. Vi kan se på helseparken som en næringspark med skreddersøm for helse, utdanning, forskning, utvikling, behandling og bedrifter som har pasienten i sentrum. Brakerøya inngår i fjordbyområdet som ble detaljregulert allerede i 2019. Bakgrunnen var sykehusvedtaket. Den reguleringen omfatter også helseparken, og innebærer også en dobling av fjernvarmeanlegget på Brakerøya og ny innkjøring til området som er under ferdigstilling. • 76.000 kvm næring • 3 byggetrinn • Helsebydel med jernbanestasjon og sammenknytning til sykehus

16 ÅRSRAPPORT 2021 Etablering av nytt land i Gilhusbukta har restaurert naturen. Enorme mengder forurensninger er fjernet. Naturrestaureringen som startet på Gilhus i 2007, gir bedre livsvilkår for planter, livet i vann og dyrelivet på land. Kontinuerlige målinger ved faste målepunkter og stikkprøver av vannkvalitet og bunnsedimenter, viser langt bedre verdier enn miljømålene som er satt i tillatelsene for opprydningen. Kontinuerlig kontroll- og overvåkning i luft og vann kommer i tillegg til geoteknisk og miljømessig overvåkning og har vært etablert gjennom flere år. Det samme er støymåling. Fem målestasjoner viser støydata tilbake fra juni 2018. Sjøbunnen i selve bukta er friskmeldt. I sommer gjennom- føres siste tildekning og oppfylling av stein. Naturrestaureringen nærmer seg sluttfasen. Alt i sjøen i hele bukta er friskmeldt. Nå gjenstår et område bak kaia mot KID-lageret. Også der er det gamle forurensninger fra det tidligere destillasjonsverket som i 85 år produserte tjære, kreosot, bek og asfalt. Underveis i miljøopprydding og etablering av nytt land har det vært kontinuerlig overvåkning også utenfor anleggsområdet. Det er gjort for å sikre at arbeidet ikke har gitt forhøyede verdier av uønskede stoffer i fjorden på utsiden av Gilhusbukta. 200 mål nytt land er etablert. Det skal danne tre store øyer i den nye Fjordbyen. Kanalene skal utformes med variasjon i dybder og bredder. Det skal bidra til gode livsvilkår for planter og dyr. Fisk skal sikres vanngjennomstrømning og skjulesteder. Utenfor etableres et gruntvannsområde. Det inngår i planarbeidet for å sikre at Fjordbyen også skal være bra for livet på land og i vann. Gilhusøyene kan stå byggeklare rundt 2025. Det nye landet har satt seg mens det er fylt ut. Det er resultat av vertikaldrenering. 22.000 vertikale drensrør stikker 30 meter ned i sjøbunnen. I 2022 er forbelastning etablert. 1.7 millioner tonn stein sikrer de siste setningene. Automatisk overvåkning viser setningene fra uke til uke. Da alt har satt seg, er den nye grunnen byggeklar, og forbelastningen kan fjernes. NYTT LAND OG REN NATUR Gilhusbukta og området på utsiden av bukta og naturreservatet, går mot friskmelding.

17 ÅRSRAPPORT 2021 2007 140.000 tonn sterkt forurensede masser fjernet fra land og tatt hånd om av NOAH. • 200 tonn olje • 100 tonn tjære • 130 tønner tjære på fat • 13 tonn asbestholdig bygningsmaterialer • 5 tonn ulike løsemidler 2008 Pilotprosjekt i sjø. 20.000 kubikkmeter forurensede sedimenter – renset på stedet. Spesialavfall til NOAH. 2017 Sugemudret «hotspot» på 13 meters dyp midt i bukta. Tok opp en «oljesjø» på 3500 kvadratmeter fra bunnen. Besto av 28 tonn olje og 1657 tonn bunnsedimenter. Levert til spesialmottak. 2020-22 Sugemudret område på 17 dekar med forurensninger. 30.000 tonn sterkt forurensede sedimenter er fjernet og deportert til spesialmottaket Frevar.

18 ÅRSRAPPORT 2021 • 700 mål næringspark • Lang dypvannskai • Satellitthavn med to kaifronter på 110 og 240 meter. GRØNNE ARBEIDSPLASSER MED TØMMER Tømmerterminal og Lierstranda har hørt sammen i over 40 år. I 2029 er det slutt. Området skal gi plass til park, lek og fritidsaktiviteter, strandpromenade og boliger.

19 ÅRSRAPPORT 2021 Skognæringa har utredet ny terminal med havn. Alle muligheter fra Oslo til Larvik er vurdert. Aller helst vil næringa til Juve i Drammen. Nå ligger det et forslag i Drammen kommune. Det er spilt inn av Eidos. Sammen med skognæringa, grunneieren og næringsforeningen har Eidos jobbet fram forslaget. Det kan løse skognæringas behov, Lier kommunes ønske om å åpne Lierstranda for alle og utvikle en moderne fjordby og Drammen kommunes ønske om å sette større fart på det grønne skiftet og sirkulærøkonomiske verdikjeder. I innspill til kommuneplanens arealdel i Drammen foreslår Eidos å etablere en sirkulærøkonomisk næringspark. Den kan gi plass til ny tømmerterminal og sette større fart på det grønne skiftet. Innspillet ble sendt Drammen kommune i september i 2021. Det er et av forslagene til kommuneplanens arealdel for bruk av områder for ny næring og behandles i Drammen kommune i 2022. Forslaget er utarbeidet sammen med eierne av Drammensregionens Virkesterminal som driver tømmer- terminalen på Lierstranda og Næringsforeningen i Drammen. Det er sendt inn på vegne av og avtale med grunneier. Næringsparken kan gi bruk og etterbruk av masseuttaket på Juve. Innenfor området kan det utvikles havn og havnerelatert næring. Eidos har tatt rollen som initiativtaker, gjort utredning og lagt fram et forslag for å løse skognæringens behov for ny terminal i vårt område. Samtidig kan ny næringspark styrke regionen for det grønne skiftet gjennom å tiltrekke sirkulær næringssatsing. Skog- og treindustrien trenger forutsigbarhet for lokalisering av ny tømmerterminal. Riktig løst kan det sette fart på ny næringsvirksomhet innenfor foredling og nyskapning. Utviklingen i bygg, anlegg og eiendomsbransjen viser økt behov for plass til satsinger innenfor sirkulærøkonomi, særlig innenfor resirkulering og videreforedling. Tilgang til havn kan være avgjørende. Drammensregionens Virkesterminaler ønsker seg til Juve. I et omfattende søk etter egnede områder for etablering av ny tømmerterminal i regi av fylkeskommunen kom Juve best ut. Tømmerterminalen vil ha behov for 50 dekar og kan være startmotoren i en ny sirkulærøkonomisk næringspark på 700 mål med lang dypvannskai, som dermed også kan etableres som viktig satellitthavn med to kaifronter på 110 og 240 meter. • I Miljøverndepartementets godkjennelse av kommunedelplanen heter det: «Lier kommune i samarbeid med Drammen kommune og regionale statlige myndigheter arbeider videre med fastsetting av den detaljerte arealbruken (for Lierstranda), herunder transportløsninger inkludert dypvannskai for tømmertransport, miljøopprydding og relokalisering av virksomheter, gjennom en egen planprosess for området». • Drammen og Lier må legge til rette for utflytting av dagens tømmerterminal, som del av fjordby- utviklingen på Lierstranda. Det krever relokalisering og behov for næringsområder med havn som har stor samfunnsinteresse. • I en planprosess i tidligere Buskerud fylkeskommune ble Juve angitt som det beste alternativet for ny tømmerhavn. Den prosessen stoppet opp da Juve den gang lå i Vestfold.

20 ÅRSRAPPORT 2021 «Sikre bærekraftig vannforvaltning, og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle». Bedre vannkvalitet handler også om å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og begrense utslipp av kjemikalier og ubehandlet spillvann og øke gjenvinning og ombruk. «Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre» Bærekraftig forbruk innebærer blant annet å redusere matsvinn. Det handler også om avfallsmengde, ombruk, avfallshåndtering og redusert bruk av fossilt brensel. «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». Klimaendringer kjenner ingen landegrenser. Globale løsninger, kutte utslipp, fange og lagre CO2, satse mer på fornybar og ren energi, men også sikre at Fjordbyen kan stå imot effektene av klimaendringer og ikke belaste omgivelsene med nye utslipp. «Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige». Det er ikke nok at boligene er trygge. Folk skal også ha bærekraftige transportsystemer og ha sikre veier. Kollektivløsninger skal være gode og trygge, også for barn, folk med nedsatt funksjonsevne og eldre. Miljøet skal ikke påvirkes negativt. Det handler også om luft og avfallshåndtering og vern av natur.

21 ÅRSRAPPORT 2021 PÅ LAG MED NATUR OG FREMTID Visjonen er «0-utslipp». Fjordbyen skal oppfylle FNs mål for bærekraft. Vår tid preges av klimaendringer og tap av naturmangfold. Det betyr at lokalsamfunn må bygges på nye måter. Fjordbyen har høye miljøambisjoner. De handler både om at Fjordbyen skal være et godt sted å bo og at den spiller på lag med natur og klima. Visjonen er et klimanøytralt samfunn. Det omfatter mye, også å begrense bilkjøring. Fjordbyen blir tilnærmet bilfri. Den blir også kompakt. Det betyr korte avstander til arbeid, skole, handel og opplevelser. Høsten 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraft. Det er en felles arbeidsplan for hele verden. Hensikten er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fjordbyen skal bidra til å gjøre verden bedre. Seks bærekraftmål er helt sentrale. «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Verdenshavene driver de globale systemene som gjør det mulig for oss å leve på jorda, men Fjordbyen skal ikke bidra til mer havforurensning. Det inkluderer marin forsøpling og utslipp av næringssalter. «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere land- forringelse og stanse tap av artsmangfold». Du har kanskje ikke sett en nattergal, men du kan ha hørt den. Nattergalen er truet i Norge, men finnes naturlig på Gilhusodden.

22 ÅRSRAPPORT 2021 KONSERNET Selskapets aksjonærer: Lier Kommune: 55% Bane Nor Eiendom AS: 22,5% Fabritius Gruppen AS: 22,5% Konsernets virksomhet er organisert gjennom 13 hel- og deleide datterselskaper. Morselskap: Eidos Eiendomsutvikling AS Datterselskaper: Terminalbukta AS (100%) Terminalbukta Sjøgrunn AS (100%) Terminalen 4 Lier AS (100%) Nøstestranda 4 AS (100%) Lierstranda Vest AS (100%) Tømmerterminalen AS (100%) Tømmersvingen AS (100%) Tømmersvingen I AS (100%) Tømmersvingen II AS (100%) Tømmersvingen III AS (100%) Eidos Drift Holding AS (100%) Fjordbyen Innkvartering AS (66%) Gilhusbukta Sjøgrunn AS (66%) I tillegg innarbeides Drammen Helsepark AS (50%) etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Drammen Helsepark AS eies 50% av Eidos Eiendomsutvikling AS og 50% av Bane Nor Eiendom AS.

23 ÅRSRAPPORT 2021 KONSERNETS VIRKSOMHET Konsernets virksomhet er knyttet til administrasjon og drift av selskapets drifts- og eiendomsselskaper tilhørende Lierstranda i Lier kommune. Kjernevirksomheten består av forvaltning av eiendommer, samt arbeid knyttet til utvikling av eiendommer innenfor reguleringsområdet for Fjordbyen. OMSETNING OG ØKONOMISK RESULTAT Feste- og leieinntekter Som følge av organiseringen er alle leie- og -festeinntekter, samt øvrige inntekter knyttet til eiendommene, inntektsført i datterselskapene. Samlede inntekter for konsernet var i 2021 på 50,6 mill. kroner. Dette utgjorde en økning på 6,6 mill. fra 2020. Inntekter hotelldrift Fjordbyen Innkvartering AS driver et rigghotell med 132 rom beliggende på nabotomta til det nye sykehuset i Drammen. Selskapet hadde sine første måneder i drift i 2021 og endte opp med 6,3 mill. kroner i inntekter. Driftskostnader Sum driftskostnader har økt med 13,8 mill. kroner sammenlignet med 2020. Dette skyldes i hovedsak datterselskapet Fjordbyen Innkvartering AS som hadde sitt første driftsår i 2021. Likviditet og finansiering Konsernet har ved utgangen av 2021 en kontantbeholdning på 73,1 mill. kroner og gjeld til kredittinstitusjoner på 422,8 mill kroner. Gjeld til kredittinstitusjoner har for konsernet økt med 107,7 mill. kroner. Rentekostnader har økt fra 5,1 mill. kroner i 2020 til 9,0 mill. kroner i 2021. Økt belåning er hovedårsaken til økte finanskostnader. Konsernet er eksponert mot svingninger i rentebildet på fremmedkapital. Det gjøres løpende vurderinger av finansiell risiko, herunder vurderinger av tiltak som blant annet rentesikring. Konsernets likviditet gjennom 2021 har vært tilfreds- stillende. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet etter skatt for Eidos Eiendomsutvikling AS ble i 2021 15,8 mill. kroner. For konsernet ble årsresultatet etter skatt 4,2 mill. kroner. Resultatet for konsernet er 2,8 mill. kroner lavere enn 2020. Styret foreslår for generalforsamlingen at årets resultat på 15,8 mill. kroner i Eidos Eiendomsutvikling AS overføres til annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet, med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling per 31.12.2021 og resultat for 2021. Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen. Komplett årsregnskap og noter kan fås utlevert ved henvendelse til selskapets kontor. ØKONOMI OG REGNSKAP

24 ÅRSRAPPORT 2021 Resultatregnskap 1.1 - 31.12 MORSELSKAP KONSERN 2020 2021 Alle tall i 1000 2021 2020 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 7 0 Leieinntekter 50 575 44 017 0 0 Hotelldrift 6 264 0 2 550 2 145 Salg av tjenester 205 254 0 0 Gevinst salg anleggsmidler 763 0 2 557 2 145 Sum driftsinntekter 57 808 44 272 Varekostnad 1 087 0 7 164 10 077 Lønnskostnad 12 677 7 668 -2 626 -1 353 Aktiverte prosjektkostnader -1 353 -2 626 197 117 Avskrivning på varige driftsmidler 8 267 5 750 0 0 Resultantandel felleskontrollert virksomhet 2 957 3 027 7 740 8 701 Annen driftskostnad 19 406 15 383 12 474 17 542 Sum driftskostnader 43 041 29 202 -9 917 -15 397 Driftsresultat 14 766 15 070 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 38 871 40 287 Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 253 550 Annen renteinntekt 551 289 1 161 679 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 4 2 Annen finansinntekt 2 4 3 155 3 491 Annen rentekostnad 8 960 5 132 2 367 2 415 Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 8 0 Annen finanskostnad 0 8 34 759 35 611 Netto finansresultat -8 407 -4 847 24 842 20 214 Årsresultat før skattekostnad 6 359 10 223 5 677 4 448 Skattekostnad 2 126 3 202 19 165 15 766 ÅRSRESULTAT 4 234 7 022 Minoritetenes andel av årsresultatet 530 1 023 Majoritetens andel av årsresultatet 3 704 5 999 OVERFØRINGER 19 165 15 766 Avsatt til annen egenkapital 19 165 15 766 Sum overføringer

25 ÅRSRAPPORT 2021 Balanse pr. 31.12. MORSELSKAP KONSERN 2020 2021 Alle tall i 1000 2021 2020 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 811 4 811 Tomteareal 93 432 93 244 0 0 Tomteopparbeidelse 283 141 220 737 0 0 Næringsbygg 131 384 128 086 160 75 Andre driftsmidler 2 471 290 4 971 4 886 Sum varige driftsmidler 510 428 442 357 51 725 54 991 Aktiverte reguleringsarbeider 54 991 51 725 Finansielle anleggsmidler 200 339 200 447 Investering i datterselskap 0 0 30 406 27 269 Lån til foretak i samme konsern 0 0 14 532 14 532 Investering i felleskontrollert virksomhet 5 172 8 201 13 600 37 600 Lån til felleskontrollert virksomhet 37 600 13 600 398 298 Andre fordringer 6 094 6 918 259 275 280 146 Sum finansielle anleggsmidler 48 866 28 720 315 971 340 023 Sum anleggsmidler 614 284 522 802 Omløpsmidler 0 0 Varer 128 0 Fordringer 413 865 Kundefordringer 1 993 3 508 926 2 920 Andre fordringer 7 078 12 118 39 022 40 798 Lån til foretak i samme konsern 0 0 40 361 44 583 Sum fordringer 9 071 15 626 2 269 59 246 Bankinnskudd, kontanter og lignende 73 072 61 428 42 629 103 829 Sum omløpsmidler 82 270 77 054 358 601 443 852 SUM EIENDELER 696 555 599 856

26 ÅRSRAPPORT 2021 Balanse pr. 31.12. MORSELSKAP KONSERN 2020 2021 Alle tall i 1000 2021 2020 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 25 000 25 000 Aksjekapital ( 200 aksjer á kr 125.000 ) 25 000 25 000 20 685 20 685 Overkurs 20 685 20 685 45 685 45 685 Sum innskutt egenkapital 45 685 45 685 Opptjent egenkapital 94 139 109 905 Annen egenkapital 150 309 146 677 94 139 109 905 Sum opptjent egenkapital 150 309 146 677 Minoritetsinteresser 23 706 23 177 139 824 155 590 Sum egenkapital 219 700 215 539 Gjeld Avsetning for forpliktelser 65 51 Utsatt skatt 26 461 30 568 65 51 Sum avsetninger for forpliktelser 26 461 30 568 Annen langsiktig gjeld 108 126 200 000 Gjeld til kredittinstitusjoner 422 763 315 138 0 0 Øvrig langsiktig gjeld 6 079 0 100 090 78 812 Gjeld til foretak i samme konsern 0 0 208 215 278 812 Sum annen langsiktig gjeld 428 841 315 138 Kortsiktig gjeld 2 521 617 Leverandørgjeld 9 313 18 645 6 121 4 447 Betalbar skatt 6 232 6 933 712 444 Skyldige offentlige avgifter 1 171 1 003 960 3 768 Annen kortsiktig gjeld 4 836 12 031 183 123 Gjeld til selskap i samme konsern 0 0 10 497 9 399 Sum kortsiktig gjeld 21 552 38 612 218 777 288 262 Sum gjeld 476 855 384 317 358 601 443 852 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 696 555 599 856

27 ÅRSRAPPORT 2021 Drammen, 06.04.2022 I styret for Eidos Eiendomsutvikling AS Eva Hagen Styreleder Asgeir Solheim Nestleder Johan Mølbach-Thellefsen Styremedlem Morten Austestad Styremedlem Lisbeth Dyrberg Styremedlem Anders Erling Edbo Daglig leder

28 ÅRSRAPPORT 2021 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more. © Deloitte AS Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282 Deloitte AS Erik Børresens allé 2 Postboks 2013 Strømsø NO-3003 Drammen Norway Tel: +47 32 26 41 00 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Eidos Eiendomsutvikling AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING Konklusjon Vi har revidert Eidos Eiendomsutvikling AS' årsregnskap, som består av: • selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og • konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening • oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, • gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og • gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, Penneo Dokumentnøkkel: 5CTZF-OVB5H-6C2K5-EYPLP-4MQ18-0TGHA

29 ÅRSRAPPORT 2021 side 2 Uavhengig revisors beretning - Eidos Eiendomsutvikling AS alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: • identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll. • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. • evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. • konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften. • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. • innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. Drammen, 6. april 2022 Deloitte AS Sturle Holseter statsautorisert revisor Penneo Dokumentnøkkel: 5CTZF-OVB5H-6C2K5-EYPLP-4MQ18-0TGHA

30 ÅRSRAPPORT 2021 Landområdene innerst i Drammensfjorden skal utvikles over flere tiår, med nye Drammen sykehus og Drammen Helsepark som motorer. Disse er allerede underveis, sykehuset alene blir over 120.000 kvadratmeter stort og får nærmere 5.000 ansatte. Kostnad = 10 milliarder kroner. Helseparken er på ca. 100.000 kvadratmeter BTA, inkludert p-kjeller. Areal over bakken er 80.000 kvadratmeter BTA fordelt på sju bygg. 13.000 kvadratmeter er satt av til hotell og konferansedel. Helseparken ligger i hovedsak innenfor kommunegrensen til Drammen. Bak står Bane NOR Eiendom og Eidos Eiendomsutvikling. I tillegg skal det bygges 8.000 leiligheter for minst 16.000 mennesker på den delen som ligger i Lier kommune. Samt skoler, kontorer, handelsarealer og bygninger for idrett og kultur. En helt ny bydel med andre ord, inkludert 2,5 kilometer åpen strandlinje som til nå har vært bortimot utilgjengelig for allmennheten. For å få til best mulig regulering av Fjordbyen inngikk Lier og Drammen en samarbeidsavtale i 2010. Planer av denne størrelsen vekker også interessen hos de virkelig store eiendomsutviklerne. Eidos Eiendomsutvikling som største grunneier på Lierstranda sitter på ca. 550 mål. Bjørn Rune Gjelsten presenterte ideen om Fjordbyen i 2006. Med en velkjent nese for gode prosjekter kjøpte han den 62 mål store såkalte NCC-tomta der, av NCC Roads. Kjøpesummen er ukjent, men i ettertid har han brukt mye penger på å rydde opp gammel industrimoro på tomta som i sin tid var en av landets mest forurensede. Der er det tatt hånd om store mengder problemavfall inkludert olje. Eidos og andre grunneiere på Gilhusområdet har videreført miljøoppryddingen Gjelsten startet, og den er i ferd med å bli sluttført. Siden 2018 er det brukt tiltalls millioner kroner på miljøopprydding og etablering av nytt landområde i sjøen. Det er et betydelig grep til forskjønning for å skape et godt område å bo og leve, nært på Drammensfjorden. NY FJORDBY: Flere store aktører har sikret seg en bit av den fristende kaka Fjordbyen skal bygges på Lierstranda og Brakerøya. Med 8.000 nye boliger og 16.000 arbeidsplasser, blir dette et av Norges største byutviklingsprosjekter. Potensialet er 870.000 kvadratmeter bolig, næring og offentlige funksjoner. HELSE: Fjordbyen skal også bli en helsebydel. Illustrasjon: DARK Arkitekter. Artikkel gjengis med tillatelse fra Estate. PUBLISERT mars 2022 - av Glen Widing.

31 ÅRSRAPPORT 2021 Milliardærene er på plass Siden Gjelsten gikk inn har flere aktører fulgt i hans fotspor, som: • I 2012 kjøpte familieselskapet Lund Eiendom Terminalen 12-16 på Lierstranda fra Eidos. • I 2014 solgte Lund Eiendom den til Platou Real Estate, som så solgte videre til investorer. Bygningsarealet i porteføljen var ca. 10.500 kvadratmeter. • I 2020 kjøpte et Njord Securities-prosjekt Linnestranda 2, drøyt 20 mål med 11.500 kvadratmeter næringslokaler. Selger var Leopold Invest som kontrolleres av Torgeir Mjør Grimsrud. Han kjøpte i 2017 av Realkapital Investor som hadde eid eiendommen siden 2015. Linnesstranda 2 AS hadde i 2019 leieinntekter på 10,9 millioner kroner. • I 2020 kjøpte Fabritius Gruppen (Gjelsten) 22,5 prosent av Eidos Eiendomsutvikling. Lier kommune eier 55 prosent, og Bane NOR Eiendom resten. • Eidos Eiendomsutvikling og Bane NOR Eiendom eier igjen halvparten hver av Drammen Helsepark. • I november i fjor sikret Aurskog-baserte Bakke Leiligheter seg ei 25 mål stor utviklingstomt i Gilhusbukta. Der blir det oppunder 600 boliger og 5.000 kvadratmeter næring med samlet anslått salgsverdi på ca. 3 milliarder kroner. • I desember i fjor kjøpte et syndikat satt opp av Malling & Co Investments kombinasjonseiendomm Vebjørns vei 5 på Lierstranda - 9.730 kvadratmeter som innbringer 9 millioner kroner i årlig leie. Selger var Drammen-baserte Vebjørn Eiendom Holding. • I januar i år kjøpte Fredensborg Bolig (Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud) Gilhusveien 5-7 av Eiendomskapital Buskerud. Utviklingstomta er på 13 mål. På Gilhus-området kan det være rom for å bygge 2.500 boliger. Eiendomskapital Buskerud eies av Metodistkirken i Norge/Centralkirken Oslo og Rieve-familien. • For få uker siden kjøpte Malling & Co Eiendomsfond Gilhusveien 1 av et Arctic Securities-syndikat. Eiendommen er et logistikk- og kontorbygg på ca. 18.000 kvadratmeter på ei 32 mål stor tomt. KID Interiør leier dette for ca. 19 millioner kroner i året. Trolig er verdien på transaksjonen rundt 450 millioner kroner. Estate Nyheter har grunn til å tro at tomteprisene på Lierstranda i dag ligger et sted mellom 6 og 10 millioner kroner per mål, avhengig av mikrobeliggenhet. Stadig flere vil være med I januar i år overtok Anders Edbo stillingen som daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling. Han bekrefter at det er stor interesse for prosjektet. – Veldig mange har stor tro på Fjordbyen. Vi får henvendelser og spørsmål fra aktører som ønsker informasjon om hvor vi er i løypa. Det er positivt at etablerte og store STORSATSING: Her er Fjordbyen sett fra øst. Illustrasjon: LINK Arkitektur.

32 ÅRSRAPPORT 2021 utviklingsaktører tar posisjoner. Det gir grunnlag for sam- arbeid om blant annet infrastruktur, og setter fart på fremdriften av den kommende utviklingen, sier han. Status i dag er at alt under bakken på sykehuset er ferdig og at heishusene er på vei opp. Prosjektet skal være ferdig i 2024 med offisiell åpning i mai 2025 når sykehuset er i full drift. Grunnarbeidet for Drammen Helsepark er også i gang, hvis første trinn skal åpne samtidig. Det skal minimum bestå av en parkeringskjeller. Resten av Fjordbyen-området ligger i Lier og er ennå ikke regulert. Eidos Eiendomsutvikling utfører områdereguleringen på oppdrag fra Lier kommune. Planforslaget deres skal overleveres i løpet av 2022. Kommunen har dessuten etablert et eget kontor som bare jobber med Fjordbyen. Det ledes av Jan Willy Føreland som har ansvaret for å koordinere planprosessene. Før noe som helst kan bygges må to store reguleringsplaner på plass, først en for samferdsel og infrastruktur, deretter for området. – Disse henger tett sammen og vi jobber med dem parallelt. Områdereguleringsplanen som kommer sist, blir forhåpentligvis sluttbehandlet innen sommeren 2023. Det er i alle fall målet vårt, derfor er det viktig å få en avklaring på trafikkforholdene først, sier han. Hvis det tidsskjemaet holder, kan arbeidet med detalj- reguleringsplan starte i 2024 og selve byggingen året etter. Hva som kommer først av boliger eller næring er det ikke tatt stilling til. Ei heller i hvilken ende av Fjordbyen utviklerne kan starte. Derfor er det ikke klart hvilke aktører som står først i utbyggingskøen. Sett fra deres side kan det være effektivt å starte i hver sin ende av den 2,5 kilometer lange strekningen Fjordbyen skal legge beslag på, da sikrer aktørene også at folk slipper å bo på en evig byggeplass. – Vi snakker ikke om hva som kommer først av boliger eller næring, ei heller om utbyggingen skal starte i øst eller vest. Dette er ikke viktige spørsmål ennå, i dag dreier alt seg om å få de to reguleringsplanene gjennom. Men det er ingenting i veien for at boligutviklerne kan starte sine detaljreguleringer parallelt med vårt arbeid. Da er de klare til å start når vi blir ferdige, understreker han. Føreland nøler ikke med å bruke ordet gigantisk om det som skal skje ved Norges femte største by. – Drammen og Lier ønsker å styrke sin regionale posisjon ved å ta en del av veksten på Østlandet. De vil at Fjordbyen skal være et attraktivt sted, og når sykehuset står ferdig i 2025 er det en formidabel start på stor bytransformasjon, understreker han. En grønn by Uavhengig av rekkefølgen er det klart at det kan ta flere tiår å transformere området som gjennom 50 år har vært utfylt og brukt til industri, produksjon, lager og logistikk. Målet er å utvikle en moderne, grønn og klimavennlig by ved sjøen, men mange av dagens virksomheter kommer til å være der i mange år fremover. Det er fortsatt stor næringsaktivitet på Lierstranda. Drammen havn som er Norges største havn for bilimport, har for eksempel halvparten av sin bilaktivitet i Lier gjennom operasjonene til Auto Transportservice (ATS), som er en av landets større aktører innenfor bilimport og -håndtering. I tillegg kommer fortsatt en potensiell stor oppryddingsjobb, for ingen vet hva som skjuler seg under gamle bygg som skal rives. Men aktørene er godt i gang. – Det er tatt store operasjonelle grep for å konvertere fra industri til bolig og næring, eller det mange vil betegne som transformasjon fra industri til gode miljøer for å bo, jobbe og leve, sier Anders Edbo. Lier har 27.000 innbyggere og er en grønn kommune, bokstavelig talt. De er store på landbruk og en viktig matprodusent med hovedvekt på frukt og grønnsaker. Epler og jordbær er særlig dominerende. I tillegg er det store skogsområder som strekker seg til Vikersund og Tyrifjorden. Det geniale med Fjordbyen er at kommunen slipper å bruke en eneste kvadratmeter av de grønne områdene, og likevel nærmest doble antallet innbyggere. STOR INTERESSE: Anders Edbo, daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling, melder om stor interesse for prosjektet. Foto: Jørn Grønlund KANALBY: Det legges opp til utvikling av en kanalby. Ill.: Link Arkitektur

33 ÅRSRAPPORT 2021 Tar ikke matjord Gunn Cecilie Ringdal (H) har vært ordfører i Lier kommune siden 2015. Hun understreker at mye av baktanken med Fjordbyen nettopp er å bevare matjord. – Dette prosjektet løfter kommunen i tillegg til at det gir oss mange flere arbeidsplasser og innbyggere uten å ta dyrket mark. Vi skal møte fremtiden med en tydeligere bystruktur enn det vi er kjent for i dag, utnytte jernbanen som et knutepunkt og dessuten ta med oss de grønne tankene ned i den nye bydelen, sier hun. Ordføreren presiserer at prosjektet ikke møtt stor motstand i kommunen. – Her har det vært god stemning hele veien og om kort tid vedtar vi de første reguleringsplanene om samferdsel og infrastruktur. Så blir det å jobbe videre med prosjektet i all overskuelig fremtid. Fjordbyen betyr mye for Lier, men det er viktig å være langsiktige og legge stein på stein i dette arbeidet, poengterer hun. Når Fjordbyen en gang står ferdig binder den sammen Lier og Drammen i ett sammenhengende sentrum. Men Ringdal presiserer at det ikke er snakk om kommunesammenslåing. – Vi har allerede sagt nei til det, men vi har i aller høyeste grad et godt samarbeid som vi selvsagt håper vil vedvare. Det gjelder for så vidt med alle aktørene i dette prosjektet, både offentlige og private, påpeker hun. Miljøet i fokus Ut fra oppdragsbeskrivelsen til Eidos skal Fjordbyen planlegges med en nullvisjon for klimagassutslip, lav energibruk og transportbehov for nye og attraktive byområder i over- gangen mellom Drammensfjorden og kulturlandskapet i Lier og Drammen. Stikkordene er urban, knytte sammen land og sjø og bærekraft. – I arbeidet med områdereguleringen er vi opptatt av å tilrettelegge for gode og realistiske miljøløsninger. Det er unikt å kunne planlegge en ny by, da kan du gjøre mye riktig fra første dag. Logistikken i et så stort område blir sentralt. Eidos har prosesser gående for å identifisere og finne de beste løsningene for å transportere varer inn og avfall, eller ressurser for ombruk og gjenvinning, ut fra det samme området. Det er et spennende og utfordrende oppdrag som vi har klare målsetninger om å løse, påpeker Edbo. Mange i Lier mener det vil ta 50 år å bygge Fjordbyen. I Eidos ser de gjerne at det ikke tar fullt så langt tid. – Vår oppgave er å utfordre det. Vi ønsker å utforske muligheten for å forsere realiseringen av Fjordbyen i et samspill med andre aktører i regionen. Utgangspunktet for å definere opp en destinasjonsutvikling rundt helseparken er en spennende mulighet for hele regionen som må adresseres bredt og helhetlig, sier Edbo. Drammensområdet er et av områdene i landet med størst landbaserte investeringer. Sykehuset er en del, Bane NORs milliardsatsing på Vestfoldbanen en annen. Dette fører igjen til andre store byggeprosjekter som Drammen allerede har opplevd på og rundt jernbanestasjonen. Det inkluderer bygging av ny bybru og ikke minst Scalas planer på CC Drammen og Mikkelsens planer ved sykehuset. Begge skal bygge massive prosjekter. – Det avgjørende er å utvikle så attraktive prosjekter at mange vil flytte til Fjordbyen. Markedsgrunnlaget er stort. Det må tydeliggjøres en strategi som leder til forutsigbarhet om når faktisk bygging og etablering kan komme i gang. Ambisjonene på god arkitektur, kvaliteter og løsninger som svarer ut den trenden vi ser, særlig blant unge om å bo og jobbe nært, kombinert med tilgang til fjord og mark er unike. Jeg vil tro den sentrale beliggenheten til Drammen, effektiv kommunikasjon med tog, 2,5 kilometer fjordlinje og grønn natur og skogsområder i bakkant kan bli viktige tilleggs- drivere i så måte, slutter Anders Edbo.

34 ÅRSRAPPORT 2021

35 ÅRSRAPPORT 2021

36 ÅRSRAPPORT 2021 Langes gate 1, 3044 Drammen www. eidos.no Design: a-aa.no Illustrasjoner: LINK Arkitektur

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=