Eidos Årsberetning 2022

1 ÅRSRAPPORT 2022 ÅRSRAPPORT 2022

2 ÅRSRAPPORT 2022 FJORDBYEN - DER FOLK, FJORD OG

3 ÅRSRAPPORT 2022 Eidos i Fjordbyen Bystruktur Bærekraft på alvor Tilrettelegging for utbyggingsklare tomter i Fjordbyen Eierforhold, styret og ansatte Økonomi og regnskap Revisors beretning side 04 side 06 side 10 side 14 side 18 side 20 side 28 INNHOLD FREMTID MØTES

4 ÅRSRAPPORT 2022 EIDOS I FJORDBYEN Utkast til områdereguleringplan for Fjordbyen Lier og Drammen ble overlevert til Lier kommune 11. november i 2022. Dagen markerer overgangen til en ny fase for Eidos, som er den største aktøren på Lierstranda. Områdeplanen er utarbeidet og levert på forutsetningene Lier kommune la til grunn i bestillingen. Det innebærer blant annet at transformasjon fra brownfield til en urban og bærekraftig byutvikling skal bygge opp under kommunens visjon om 0-utslipp. Områdeplanen viser at Fjordbyen kan bygges ut med 940.000 kvadratmeter for bolig, næring (200.000) og offentlige bygg (40.000) som skoler og barnehager. Eidos Eiendomsutvikling AS kan bygge over 500.000 kvadratmeter bolig- og næringsbygg på Lierstranda, noe som utgjør rundt 5000 boliger og 80 000 kvadratmeter næringsbygg. Etter overlevert planforslag har Eidos vært en aktiv grunneier i samarbeid med andre og har nær og god dialog med Lier kommune for endelig avklaring av det kommersielle grunnlaget for å kunne realisere fjordbyen. Eidos Eiendomsutvikling AS kan bygge over 500.000 kvadratmeter bolig- og næringsbygg på Lierstranda!

5 ÅRSRAPPORT 2022

6 ÅRSRAPPORT 2022 Helsebydel Sykehus,helse, næring Status: Regulert 2019, bygging igangsatt Landareal: 10 daa Nøstestranda 4 Landareal: 34 daa Odden 250 daa Sykehus, helsepark, Tomtegata 64 Landareal: 61 daa Terminalen Lan Tø Andel boligbygg Andel næringsbygg Eidos eiendommer Områder viser inndeling for detaljreguleringsplaner Sentral lekeplass og aktivitetsareal Torg og samlingsplasser Naturområde Friområde/grøntområde Park Buffersone mot naturområde Gruntvannsområde Overvannshåndtering Virksomheter i drift > 10 år Grønnstruktur Vann Bygg og byrom Kvartaler Bykonsept BYSTRUKTUR, EIDOS I FJORDBYEN

7 ÅRSRAPPORT 2022 .DUWYHUNHW *HRYHNVW NRPPXQHU *HRGDWD $6 Sentral lekeplass og aktivitetsareal Torg og samlingsplasser Naturområde Friområde/grøntområde Inntilliggende grønnstruktur Fjordparken Park Buffersone mot naturområde Gruntvannsområde Overvannshåndtering Virksomheter i drift > 10 år Grønnstruktur Vann Bygg og byrom Kvartaler Bykonsept Målestokk 1:7000(A3) / Dato 14.02.2023 / Tegnet SNU - Kontrollert KOJ-CET - Godkjent EIF Kan starte samtidig i øst og vest Landareal: 1,3 daa Enebolig Landareal: 127 daa Tømmerterminalen ndareal: 79 daa ømmersvingen Landareal: 155 daa Gilhusbukta

8 ÅRSRAPPORT 2022

9 ÅRSRAPPORT 2022

10 ÅRSRAPPORT 2022 «Sikre bærekraftig vannforvaltning, og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle». For Fjordbyen handler bedre vannkvalitet også om å forurensning, avskaffe avfallsdumping og begrense utslipp av kjemikalier og ubehandlet spillvann og øke gjenvinning og ombruk. «Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige». Det er ikke nok at boligene er trygge. I Fjordbyen skal beboere og besøkende også ha bærekraftige transportsystemer og sikre veier. Kollektivløsningene i Fjordbyen skal være gode og trygge, også for barn, folk med nedsatt funksjonsevne og eldre. Miljøet skal ikke påvirkes negativt. Det handler også om luft og avfallshåndtering og vern av natur. BÆREKRAFT PÅ ALVOR Fjordbyen skal oppfylle FNs mål for bærekraft. Vi ser det i miljøopprydding, naturrestaurering og i områdeplanen. Visjonen er en klimanøytral Fjordby. Det omfatter mer enn bilkjøring. Fjordbyen blir tilnærmet bilfri. Den blir også kompakt med korte avstander til arbeid, skole, handel og opplevelser. Også innenfor energi, vann og avløp jobbes det med nye løsninger. Høsten 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraft. Det er en felles arbeidsplan for hele verden. Hensikten er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fjordbyen skal bidra til å gjøre verden bedre. Seks av bærekraftmålene er særlig relevante i planarbeidet og for å lykkes med Fjordbyen.

11 ÅRSRAPPORT 2022 «Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre» Bærekraftig forbruk innebærer blant annet å redusere matsvinn, men også om hvordan vi i Fjordbyen har planlagt for å redusere avfallsmengden, stimulere ombruk, håndtere avfall og redusere bruk av fossilt brensel. «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». Klimaendringer kjenner ingen landegrenser. Globale løsninger, kutte utslipp, fange og lagre CO2, satse mer på fornybar og ren energi, men også sikre at Fjordbyen kan stå imot effektene av klimaendringer og ikke belaste omgivelsene med nye utslipp. Verdenshavene driver de globale systemene som gjør det mulig for oss å leve på jorda, men Fjordbyen skal ikke bidra til mer havforurensning. Det inkluderer marin forsøpling og utslipp av næringssalter. «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold». Du har kanskje ikke sett en nattergal, men du kan ha hørt den. Nattergalen er truet i Norge, men finnes naturlig på Gilhusodden. «Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling».

12 ÅRSRAPPORT 2022

13 ÅRSRAPPORT 2022

14 ÅRSRAPPORT 2022 TILRETTELEGGING FOR UTBYGGING TOMTER I FJORDB Etablering av nytt land i Gilhusbukta er av mange mest kjent som et av Norges største naturrestaureringsprosjekter. Her kommer svaret på hvorfor byggestart kan komme allerede i 2025, bare tre år etter at det nye landområdet i bukta er etablert. Mulighetene for en tidlig byggestart er resultat av en innovativ metode. Hele bukta er vertikaldrenert. 22.000 vertikale drensrør stikker 30 meter ned i sjøbunnen. Vertikaldreneringen kom på plass før utfyllingen med ren kalkstein fra Langøya. Resultatet er at landskapet har satt seg samtidig med utfyllingen. I tillegg kommer forbelastningen. Den er godt synlig. Over det nye landet ligger fem meter med grov stein. Vekten på forbelastningen på 1,7 millioner tonn tilsvarer vekten på byggene som senere skal reise seg på Gilhusøyene. Forbelastningen sikrer at det nye landet setter seg fullt ut. Gilhusøyene kan stå byggeklare allerede i 2025. Vertikaldrenering, instrumentering og forbelastning er stikkordene. Setningene overvåkes automatisk og kontinuerlig. Et nettverk med instrumentering måler poretrykket på 15, 25 og 40 meter under sjøbunnen. Resultatene kan avleses i sanntid i en egen dataforvaltningsløsning. Slik har det vært i flere år. Det betyr at setningene kan avleses kontinuerlig og observeres klart og tydelig den dagen landskapet er ferdig satt. Den synlige utfyllingen er på 200 mål. Før byggestart skal kanaler graves ut. Sjøfront skal etableres. Det skal tilrettelegges for rekreasjon og bruk av fjorden fra øyene og fastlandet. Der kommer også park, badeplasser og gangbroer. Forurensning og giftstoffer etter 85 år med industri er tatt hånd om. 140.000 tonn sterkt forurensede og giftige masser er fjernet. Sjøvann er renset og giftstoffer og –masser er behandlet som spesialavfall av blant andre NOAH på Langøya og Frevar i Fredrikstad.

15 ÅRSRAPPORT 2022 G GSKLARE BYEN Naturen er friskmeldt. Livet i vann og på land er bedre enn før industrien startet opp på Gilhus. Under hele arbeidet er forurensninger i vann, på land og luft (støy) kontinuerlig overvåket. Miljøopprydding er gjennomført i forkant og samtidig med etablering av nytt land. Friskmeldte områder i bukta er fylt ut og skal gi plass til Gilhusøyene med ny skjærgård og en skjermet overgang til naturreservatet på Linnesstranda. Nytt gruntvannsområde er etablert utenfor den synlige utfyllingen. Det er på 60 mål og vil også bestå av små øyer. Det sikrer at Fjordbyen gir det beste livsgrunnlaget også for fisk, innsekt og plantelivet i Drammensfjorden.

16 ÅRSRAPPORT 2022

17 ÅRSRAPPORT 2022

18 ÅRSRAPPORT 2022 Eva Hagen Styreleder Asgeir Solheim Nestleder Johan Mølbach-Thellefsen Styremedlem Morten Austestad Styremedlem Lisbeth Dyrberg Styremedlem Styret EIERFORHOLD, Eierforhold og styret Lier kommune – 55 prosent Bane NOR Eiendom – 22,5 prosent Fabritius Gruppen – 22,5 prosent STYRET OG

19 ÅRSRAPPORT 2022 Anders Edbo, Adm. direktør Frank Øverås, Finansdirektør Marianne B.W. Holst, Administrasjonssjef Arild Nielsen, Regnskapssjef (fra 01.01.2023) Torgeir Finnerud, Forvaltningsdirektør Geir Hagehaugen Prosjektdirektør Ansatte i administrasjon ANSATTE

20 ÅRSRAPPORT 2022 ØKONOMI OG REGNSKAP Konsernets virksomhet er knyttet til administrasjon og drift av selskapets drifts- og eiendomsselskaper tilhørende Lierstranda i Lier kommune. Kjernevirksomheten består av forvaltning av eiendommer, samt arbeid knyttet til utvikling av eiendommer innenfor reguleringsområdet for Fjordbyen. OMSETNING OG ØKONOMISK RESULTAT Feste- og leieinntekter Som følge av organiseringen er alle leie- og -festeinntekter, samt øvrige inntekter knyttet til eiendommene, inntektsført i datterselskapene. Samlede inntekter for konsernet var i 2022 på 53,1 mill. kroner. Dette utgjorde en økning på 2,5 mill. fra 2021. Inntekter hotelldrift Fjordbyen Innkvartering AS driver et rigghotell med 176 rom beliggende på nabotomta til det nye sykehuset i Drammen. Selskapet hadde sitt første hele driftsår i 2022 og endte opp med 18,7 mill. kroner i inntekter. Driftskostnader Sum driftskostnader har økt med 8,8 mill. kroner sammenlignet med 2021. Dette skyldes i hovedsak datterselskapet Fjordbyen Innkvartering AS som hadde sitt første hele driftsår i 2022. Likviditet og finansiering Konsernet har ved utgangen av 2021 en kontantbeholdning på 19,9 mill. kroner og gjeld til kredittinstitusjoner på 460,8 mill. kroner. Gjeld til kredittinstitusjoner har for konsernet økt med 38 mill. kroner. Rentekostnader har økt fra 9,0 mill. kroner i 2021 til 16,6 mill. kroner i 2022. Stigende rentenivå er hovedårsaken til økte finanskostnader. Konsernet er eksponert mot svingninger i rentebildet på fremmedkapital. Det gjøres løpende vurderinger av finansiell risiko, herunder av tiltak som rentesikring. Konsernets likviditet gjennom 2022 har vært tilfredsstillende. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet etter skatt for Eidos Eiendomsutvikling AS ble i 2022 16,6 mill. kroner. For konsernet ble årsresultatet etter skatt 2,9 mill. kroner. Resultatet for konsernet er 1,3 mill. kroner lavere enn 2021. Styret foreslår for generalforsamlingen at årets resultat på 16,6 mill. kroner i Eidos Eiendomsutvikling AS overføres til annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet, med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling per 31.12.2022 og resultat for 2022. Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetningen. Komplett årsregnskap og noter kan fås utlevert ved henvendelse til selskapets kontor.

21 ÅRSRAPPORT 2022 KONSERNET Selskapets aksjonærer: Lier Kommune: 55% Bane Nor Eiendom AS: 22,5% Fabritius Gruppen AS: 22,5% Konsernets virksomhet er organisert gjennom 13 hel- og deleide datterselskaper. Morselskap: Eidos Eiendomsutvikling AS Datterselskaper: Terminalbukta Sjøgrunn AS (100%) Terminalen 4 Lier AS (100%) Nøstestranda 4 AS (100%) Lierstranda Vest AS (100%) Tømmerterminalen AS (100%) Tømmersvingen AS (100%) Tømmersvingen I AS (100%) Tømmersvingen II AS (100%) Tømmersvingen III AS (100%) Eidos Drift Holding AS (100%) Fjordbyen Innkvartering AS (66%) Fjordbyen Infrastruktur AS (100%) Gilhusbukta Sjøgrunn AS (66%) I tillegg innarbeides Drammen Helsepark AS (50%) etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Drammen Helsepark AS eies 50% av Eidos Eiendomsutvikling AS og 50% av Bane Nor Eiendom AS.

22 ÅRSRAPPORT 2022 Resultatregnskap 1.1 - 31.12 MORSELSKAP alle tall i 1000 KONSERN 2021 2022 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2022 2021 0 0 Leieinntekter 53 134 50 575 0 0 Hotelldrift 18 651 6 264 2 145 2 329 Salg av tjenester 454 205 0 0 Andre driftsinntekter 440 0 0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 763 2 145 2 329 Sum driftsinntekter 72 679 57 808 0 0 Varekostnad 3 690 1 087 10 077 12 046 Lønnskostnad 17 244 12 677 -1 353 -1 954 Aktiverte prosjektkostnader -1 954 -1 353 117 39 Avskrivning på varige driftsmidler 10 442 8 267 0 0 Resultantandel felleskontrollert virksomhet 5 585 2 957 8 701 5 528 Annen driftskostnad 16 829 19 406 17 542 15 660 Sum driftskostnader 51 835 43 041 -15 397 -13 330 Driftsresultat 20 844 14 766 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 40 287 41 810 Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 0 0 550 1 018 Annen renteinntekt 1 168 551 679 1 161 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 2 2 Annen finansinntekt 2 2 3 491 7 119 Annen rentekostnad 16 588 8 960 2 415 2 239 Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 0 0 Annen finanskostnad 0 0 35 611 34 634 Netto finansresultat -15 418 -8 407 20 214 21 304 Årsresultat før skattekostnad 5 425 6 359 4 448 4 722 Skattekostnad 2 533 2 126 15 766 16 582 ÅRSRESULTAT 2 892 4 234 Minoritetenes andel av årsresultatet 188 530 Majoritetens andel av årsresultatet 2 704 3 704 OVERFØRINGER 15 766 16 582 Avsatt til annen egenkapital 15 766 16 582 Sum overføringer

23 ÅRSRAPPORT 2022 Balanse pr. 31.12. MORSELSKAP alle tall i 1000 KONSERN 2021 2022 EIENDELER 2022 2021 Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 811 4 811 Tomteareal 93 432 93 432 0 0 Tomteopparbeidelse 338 437 283 141 0 0 Næringsbygg 125 246 131 384 75 701 Andre driftsmidler 2 898 2 471 4 886 5 511 Sum varige driftsmidler 560 013 510 428 54 991 59 282 Aktiverte reguleringsarbeider 59 282 54 991 Finansielle anleggsmidler 200 447 200 555 Investering i datterselskap 0 0 27 269 31 758 Lån til foretak i samme konsern 0 0 14 532 65 032 Investering i felleskontrollert virksomhet 50 087 5 172 37 600 37 600 Lån til felleskontrollert virksomhet 37 600 37 600 298 198 Andre fordringer 5 269 6 094 280 146 335 143 Sum finansielle anleggsmidler 92 957 48 866 340 023 399 936 Sum anleggsmidler 712 252 614 284 Omløpsmidler 0 0 Varer 123 128 Fordringer 865 787 Kundefordringer 7 310 1 993 2 920 12 711 Andre fordringer 17 007 7 078 40 798 43 082 Lån til foretak i samme konsern 0 0 44 583 56 579 Sum fordringer 24 317 9 071 59 246 3 277 Bankinnskudd, kontanter og lignende 19 917 73 072 103 829 59 856 Sum omløpsmidler 44 358 82 270 443 852 459 792 SUM EIENDELER 756 609 696 555

24 ÅRSRAPPORT 2022 Balanse pr. 31.12. MORSELSKAP alle tall i 1000 KONSERN 2021 2022 EGENKAPITAL OG GJELD 2022 2021 Egenkapital Innskutt egenkapital 25 000 25 000 Aksjekapital ( 200 aksjer á kr 125.000 ) 25 000 25 000 20 685 20 685 Overkurs 20 685 20 685 45 685 45 685 Sum innskutt egenkapital 45 685 45 685 Opptjent egenkapital 109 905 126 487 Annen egenkapital 153 012 150 309 109 905 126 487 Sum opptjent egenkapital 153 012 150 309 0 0 Minoritetsinteresser 23 895 23 706 155 590 172 172 Sum egenkapital 222 592 219 700 Gjeld Avsetning for forpliktelser 51 62 Utsatt skatt 23 561 26 461 51 62 Sum avsetninger for forpliktelser 23 561 26 461 Annen langsiktig gjeld 200 000 200 000 Gjeld til kredittinstitusjoner 460 800 422 763 0 0 Øvrig langsiktig gjeld 8 894 6 079 78 812 74 794 Gjeld til foretak i samme konsern 0 0 278 812 274 794 Sum annen langsiktig gjeld 469 694 428 842 Kortsiktig gjeld 617 3 170 Leverandørgjeld 24 741 9 313 4 447 4 703 Betalbar skatt 5 435 6 232 444 677 Skyldige offentlige avgifter 2 452 1 171 3 768 4 098 Annen kortsiktig gjeld 8 134 4 836 123 116 Gjeld til selskap i samme konsern 0 0 9 399 12 764 Sum kortsiktig gjeld 40 762 21 552 288 262 287 620 Sum gjeld 534 017 476 855 443 852 459 792 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 756 609 696 555

25 ÅRSRAPPORT 2022 Drammen, 13. MARS 2023 I styret for Eidos Eiendomsutvikling AS Eva Hagen Styreleder Asgeir Solheim Nestleder Johan Mølbach-Thellefsen Styremedlem Morten Austestad Styremedlem Lisbeth Dyrberg Styremedlem Anders Erling Edbo Daglig leder

26 ÅRSRAPPORT 2022

27 ÅRSRAPPORT 2022

28 ÅRSRAPPORT 2022 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more. © Deloitte AS Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282 Deloitte AS Erik Børresens allé 2 Postboks 2013 Strømsø NO-3003 Drammen Norway Tel: +47 32 26 41 00 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Eidos Eiendomsutvikling AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet for Eidos Eiendomsutvikling AS som består av: • selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og • konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening • oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, • gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og • gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, Penneo Dokumentnøkkel: 71KI5-P6Z2C-LYL6N-C8A86-4GFI1-JHF24

29 ÅRSRAPPORT 2022 side 2 Uavhengig revisors beretning - Eidos Eiendomsutvikling AS alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: • identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll. • opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. • evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. • konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften. • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. • innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi har eneansvar for vår konklusjon om konsernregnskapet. Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen. Drammen, 13. mars 2023 Deloitte AS Sturle Holseter statsautorisert revisor Penneo Dokumentnøkkel: 71KI5-P6Z2C-LYL6N-C8A86-4GFI1-JHF24

30 ÅRSRAPPORT 2022

31 ÅRSRAPPORT 2022

32 ÅRSRAPPORT 2022 Ilebergveien 3, 3011 Drammen www.eidos.no Design: a-å.no Illustrasjoner: LINK Arkitektur

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=