“Fjordbyen” i Lier/Drammen vil bli et gigantprosjekt

Kartet over viser fremtidig anleggsområde i rød ramme

Når prosjektet er ferdig vil det være ca 10 000 nye boliger og bosatt rundt 20 000 mennesker i Fjordbyen. I tillegg skal det bygges næringsbygg, skoler, kontorbygg og bygg for aktiviteter og kultur som vil generere  20 000 nye arbeidsplasser. Parallelt med dette skal det bygges nytt sykehus til ca 8 mrd. som vil gi ca 4 500 nye arbeidsplasser, nytt kollektivknutepunkt inkludert ny jernbanestasjon, ny RV23. Fra Brakerøya til Gilhusodden skal det lages 2,5 km nytt parkanlegg og promenade med plass for sunne aktiviteter for allmenheten.

Fase 1 er i gang med miljøopprydding og oppfylling av Gilhusbukta
Første fase av «Fjordbyen» i Lier/Drammen» er endelig i gang. Prosjektet, som om noen år vil strekke seg fra Brakerøya til Gilhusodden, er kanskje hittil Norges største byggeprosjekt på land når man ser bort fra de store samferdselsprosjektene. Med en lengde på ca 2,3km og en bredde på nesten 600m på det bredeste, vil anleggsområdet dekke et areal på nærmere 1,3 km2. I desember 2016 starter siste etappe med miljøopprydding i Gilhusbukta. Det skal suges opp ca 2-3000 m3 med sterkt forurensede sedimenter fra ca 14 meters dyp. Så skal den delen av sjøbunnen som har vært forurenset dekkes til med rene masser før Gilhusbukta skal fylles opp med stein fra de stor vei- og jernbaneprosjektene i regionen.

Ca 2,5 mill. m3 masser går med til oppfyllingen. Når oppfyllingen er ferdig er det skapt nærmere 200 daa nytt land som kan bebygges og nytt gruntvannsområde ca 80m videre utover i fjorden som skal gi optimale levevilkår for fugl og fisk, planter og dyr.

Miljøoppryddingen i Gilhusbukta starter så snart nødvendig tillatelse foreligger fra Miljødirektoratet. I løpet av november måned har det pågått rigging av utstyr og installasjoner for behandling og avvanning av det forurensede slammet. Selve sugemudringen vil sannsynligvis starte midt i desember 2016 og vare ut i februar 2017 om det ikke blir problemer på grunn av isforholdene.

Henvendelser i forbindelse med dette prosjektet bes rettet til:

William Kornmo
Prosjektleder “Fjordbyen Fase 1”
Miljøopprydding og oppfylling av Gilhusbukta
PX Solutions AS
Mob:  908 35 879
E-post: wk@px.no