Tilbudskonkurranse om kjøp av arkitekt og rådgivertjenester er lagt ut. Vinner kåres ved årsskiftet og arbeidet startes opp i Januar 2019. Områdereguleringen planlegges gjennomført over en periode på 2 år.

Bakgrunn

Lier og Drammen kommune inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å utvikle industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya, et område på nesten 1000 dekar til en fjordby med bolig, næring og offentlig bebyggelse.

Hovedføringer

Overordnet legges til grunn Lier kommunes rapport «Evaluering av mulighetsstudier for knutepunkt Lierstranda» fra 10. mars 2016.  Styringsgruppen for evaluering av mulighetsstudiet inkluderte deltakere fra Lier og Drammen kommune, Jernbaneverket, fylkeskommunen, NSB, Rom Eiendom (Bane Nor Eiendom), Statens vegvesen og Buskerudbyen. Mulighetsstudiene som ble evaluert belyste mulighetene for knutepunktutvikling ved ulike plasseringer av kollektivknutepunktet på Lierstranda, samt løsninger for infrastrukturen og bystrukturen. Disse ble utarbeidet av Ghilardi + Hellsten Arkitekter, LPO arkitekter og Juul | Frost Arkitekter med partnere for Drammen – og Lier kommune.

Evalueringen fra styringsgruppen anbefalte følgende hovedgrep:

  • Ny jernbanestasjon bør plasseres rett øst for Strandbrua og ha to adkomster for passasjerer, en i østre og en i vestre del av plattformen. Knutepunktet bør plasseres ved den østre plattformadkomsten. Byrommet sør for jernbanestasjonen bør utvikles som et attraktivt torg med holdeplass for lokalbuss/bybane og tilrettelagt for byliv og aktivitet.
  • Ny tilkobling under jernbanen i vest bør være klar allerede ved åpningen av sykehuset. I øst kan Strandbrua fungere inntil permanent løsning etableres. Fjordbyen bør ha flere forbindelser til hovedveisystemet.
  • Det bør planlegges én sentral gjennomgående hovedgate for kollektivtrafikk og biltrafikk i fjordbyen.
  • Innfartsparkering til jernbanestasjonen legges nord for jernbanen med vei tilknytning fra nordsiden.

 Aktører – organisering

Lier kommune leder arbeidet med Planprogram og Kommunedelplan Samferdselsinfrastruktur og har kontakten med andre offentlige aktører som planmyndighet. Eidos Eiendomsutvikling AS, som største grunneier, leder arbeidet med utviklingen av Fjordbyen, og skal etter avtale med Lier kommune gjennomføre områdereguleringen. Eidos AS ivaretar i tillegg oppgaver som forvalter av egne eiendommer. Ansvaret for Plan – og byggesaksbehandling følger kommunegrensen.
Drammen kommune vil gjennom avtale om plansamarbeid fra 2010 og strategisk Plattform fra 2015 være en sentral premissgiver og bidragsyter.

Nytt sykehus på Brakerøya (VVHF) og Drammen Helsepark er starten for hele utviklingen av Fjordbyen, med utbyggingen av sykehuset og helseparken, og gir tydelige føringer for internveier og fremdrift. Når også ny trase RV 23 (E134) er valgt, etablerer det faste punkt for samferdsel og infrastruktur i begge ytterpunkter av planområdet.  Sykehuset, Helseparken og RV23 (E134) er viktige premissgivere for utviklingen av Fjordbyen og må følges tett.

Omfang – og hovedgrep

Realisering av Fjordbyen og Lierstranda vil pågå i flere tiår. Utvikling av Fjordbyen er en krevende byutviklingsprosess, med mange tunge avhengigheter, som nytt trafikknutepunkt, teknisk infrastruktur og internveier. Transformasjonsområdet er veldig stort (ca. 1000 da), og dette er en byutvikling som krever store infrastrukturinvesteringer. En kompliserende faktor er at området ikke har god infrastruktur for tilknytning til byområde Drammen, til Lierbyen eller hovedveier.  Beslutning om infrastruktur må tas raskt og forankres i Kommunedelplan samferdsels-infrastruktur.

Med de informasjoner som foreligger i dag vil områdene i vest, nærmest VVHF/nytt sykehus, først kunne komme til utvikling etter 2030. Utfylling av Gilhusbukta i øst er igangsatt. Fremdriften styres av tilgang til oppfyllingsmasser og det antas at Gilhusbukta kan utbygges etter 2025.

For at hovedgrepet skal forankres godt, politisk og økonomisk, anbefales det å utarbeide en helhetsplan, en planskisse som omfatter hele Lierstrandaområdet. Denne planen bør inkludere alt som på dette tidspunkt er kjent av føringer og beslutninger om kollektivknutepunkt, samferdselsinfrastruktur, teknisk infrastruktur, utbyggingsetapper, bolig, næring og grønnstruktur. Helhetsplanen legges til grunn for kommende områderegulering og bygger på og koordineres med vedtatt planprogram og med Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur.

Lierstranda